Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl, obowiązuje od 2017.01.01.

§ 1.
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl prowadzony jest przez firmę: "MegaSklep"l o numerze NIP 7381978308 pod adresem ul. Kościuszki 31B, 38-200 Jasło.

1. "Megasklep" zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż bielizny i odzieży za pośrednictwem internetu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
2. Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

§2.
Warunki zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów. Klienci o jakichkolwiek przerwach będą informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu).
2. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail biuro@bieliznaujoli.pl oraz telefonicznie pod numerem 518320739 w godzinach od 9.00 – 18.00. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych osobowych ( imienia, nazwiska, adresu) i teleadresowych oraz istniejącego adresu e-mail, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz pozwalających na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
4. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.
5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową ( poprzez formularz zamówienia oraz wiadomość e-mail) faxem lub listem poleconym, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem). W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.
6. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
7. Realizacja zamówień rozpoczyna się zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia oraz:
a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,
b. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
c. w przypadku zamówień, których płatnością odbyć się drogą elektroniczną – po potwierdzeniu otrzymania wpłaty za towar za pomocą DotPay lub Transferuj.pl.
8. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynach własnych, sklepach własnych stacjonarnych lub u dostawców sklepu. W przypadku braku w magazynie części lub wszystkich produktów objętych zamówieniem, sklep wysyła wiadomość na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia bądź kontaktuje się z nim telefonicznie, z informacją o tym, iż towar aktualnie jest niedostępny oraz o planowanym terminie dostępności towaru. Klient jest także proszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.
Klient po otrzymaniu powyższej widomości, może anulować zamówienie w części lub w całości lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia.
 W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
10. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan "wysłano".

§3
Formy dostawy

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym.
2. Przesyłka dostarczana jest na adres dostawy wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia. Do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę istnieje możliwość skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia, poprzez dostarczenie do sprzedawcy oświadczenia o zmianie danych.
3. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. Fakturę VAT wystawiana na indywidualne życzenie Klienta.
4. Kodeks cywilny stanowi, iż w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep tj. spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
5. Podpis Klienta złożony podczas odbioru przesyłki u kuriera lub listonosza jest traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
6. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.
7. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

§ 4
Cena i formy płatności

1. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta
3. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Koszty dostawy wskazywane są w potwierdzeniu przyjęciu zamówienia a ich wysokość zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy.
5. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
a) przelewem - należność należy przekazać na rachunek bankowy firmy, dane do wpłaty: Megasklep Jolanta Kusiak, ul. Kościuszki 31B, 38-200 Jasło , Bank: mBank , mBiznes, nr rachunku 16 1140 2004 0000 3402 7421 0925.
Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.
b) szybkim przelewem bankowym - realizowanym poprzez serwisy DotPay lub Transferuj.pl. Po wybraniu takiej płatności, użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę, gdzie będzie mógł dokończyć realizację płatności. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że firma obsługująca płatności potwierdziła poprawny przebieg takiej wpłaty.
c) za pobraniem - wygodna forma płatności, Klient płaci za towar i wysyłkę bezpośrednio u kuriera doręczającego paczkę.

§ 5
Zwrot, wymiana, reklamacja towaru, gwarancja

1. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór znajduje się tutaj www.bieliznaujoli.pl/zwrot.pdf . Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. ( zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt .7 ustawy o prawach konsumenta ).
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Klient proszony jest o dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność :
- przelew na konto bankowe, (konieczne jest wskazanie numer konta)
- przekaz pocztowy na podany adres.
Pieniądze zwracane są niezwłocznie od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. W sporadycznych przypadkach termin zwrotu może wynieść 14 dni.
3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie drogą mailową lub telefoniczną , w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Towar należy odesłać na adres: Megasklep - Bielizna u Joli, ul. Kościuszki 31B, 38-200 Jasło. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast rozpatrzeniu reklamacji. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

§ 6
Dane osobowe

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane osobowe będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bieliznaujoli.pl.

§ 7
Postanowienia końcowe


1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Klienta.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176) i Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.)
4. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Megasklep - Bielizna u Joli , ul. Kościuszki 31B, 38-200 Jasło.
5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Klientem wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Produkt dodany do listy życzeń
Produk dodany do porównania

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.